Nuttige info

Schoolreglement
Schoolvisie
Zorg voor leerlingen
 • In dit onderdeel volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van het schoolleven. In het algemeen kan men zeggen dat ze bedoeld zijn om de voorgenoemde doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken.

  Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat.

  Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels.

  Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken.

  Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken.

  Je kan het volledige schoolreglement hieronder downloaden.   

  Gezien wij van schoolbestuur veranderd zijn, zijn er wijzigingen m.b.t. het neerleggen van een klacht bij betwisting van de resultaten. Deze aanpassingen zijn te vinden in de bijlage hieronder.

  Downloads: schoolreglement

 • Pius X-College: een school op jongemensenmaat

  Het Pius X-College is een school op jongemensenmaat. Hier krijgt iedere jongere de ruimte om zijn talenten te ontplooien, zowel de theoretisch sterke als de meer praktisch ingestelde leerling. Daarom bieden we de drie onderwijsvormen aan: ASO, BSO en TSO. Met dit divers aanbod aan studierichtingen wil onze school een goede weerspiegeling van de samenleving zijn.

  Voor ons is een vlot en aangenaam persoonlijk contact in alle aspecten van het schoolgebeuren een belangrijke troef en focus. Op deze manier kunnen we bijdragen aan de opleiding én opvoeding van onze leerlingen. We nemen hen op sleeptouw met onze kennis, waarden en passies. We trachten daarbij voor élke jongere het verschil te maken en élke jongere te coachen naar volledige ontplooiing.

  Onze school wil de christelijke traditie op een eigentijdse manier waarmaken : we proberen de leerlingen te stimuleren in hun groei naar een sociaal geëngageerd leven, met oog voor andere culturen. Onze leerlingen worden aangemoedigd om taken samen succesvol uit te voeren. We begeleiden hen bij de ontwikkeling van hun eigen interesses en mogelijkheden, met respect voor verscheidenheid.

  Onze leerzorg is gebaseerd op twee principes. Enerzijds willen we een breed kader creëren waarin iedereen een passende ondersteuning kan vinden. Anderzijds bieden we, net omdat mensen sterk van elkaar verschillen, leerlingen met individuele noden ook begeleidingsovereenkomsten op hún maat aan. Deze begeleiding wordt intensief besproken met de leerling en zijn ouders, en is gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid.

  Ons gemotiveerd leerkrachtenteam streeft naar een moderne en efficiënte invulling van de lesmomenten. Technologie, maar ook werkvormen als projecten en integrale opdrachten worden daarbij maximaal ingezet. Werkplekleren, stages en studiekeuzebegeleiding helpen onze leerlingen hun weg naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs te vinden.

  Omdat we er van overtuigd zijn dat leren niet alleen op school gebeurt, bieden we onze leerlingen een waaier van buitenschoolse activiteiten. Via studiereizen en culturele uitstappen, sport en groepsvormende activiteiten, maar ook met buitenlandse reizen brengen we hen kennis en vaardigheden bij, net als een positief-kritische ngesteldheid en een brede kijk op de wereld.

  Wij willen als school blijven groeien en de nieuwe uitdagingen in het onderwijs en de samenleving aangaan. Het Pius X-College is klaar voor de toekomst!

 • Leerzorg

  Om de begeleiding van onze leerlingen (met een leer- en ontwikkelingsstoornis) nog beter te laten verlopen, werd de werkgroep Leerzorg opgericht. De werkgroep bestaat uit de leerlingenbegeleiders en uit leerkrachten van uiteenlopende vakken, zowel van PXM als van PXC. Deze overkoepelende samenwerking verzekert de continuïteit in de begeleiding bij de doorstroming van leerlingen van PXM naar PXC.

  Binnen de werkgroep werd een ‘team sensibilisering’ gevormd, om de problematiek van leerstoornissen en leerzorg bij leerkrachten, leerlingen en ouders onder de aandacht te brengen. Via specifieke campagnes worden de verschillende doelgroepen aangesproken.

  Het ‘team begeleiding’ probeert de concrete begeleiding, zowel op de middenschool PXM als op het college PXC, te stroomlijnen in een stappenplan. Centraal objectief in dit stappenplan is de begeleidingsovereenkomst met engagementsverklaring.

  Het mag duidelijk zijn dat beide scholen heel bewust nog meer aandacht willen besteden aan de begeleiding van hun leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, ASS en andere socio-emotionele problemen!

  Leden van de werkgroep zijn voor PXM: Lea Leyten, An Eysermans, Tiny Coenen, Joke Voordeckers, Catherine Cuypers, Jan Van Aeken, Kim Vermeulen en Annemie Gielen. Voor PXC zijn Lies Bens, Marleen Bringmans, Koen De Keersmaecker, Sandra Ghoos, Judith Mariën en Elise Wagemans lid van de werkgroep.

  Leerlingenbegeleiding

  Leerlingbegeleiding betekent werken aan welbevinden op school. Lesgeven en leerlingen begeleiden liggen dicht bij elkaar. Door aandacht te geven en begrip te tonen, zijn klastitularissen en vakleerkrachten vertrouwensfiguren voor leerlingen.

  Een jongere is meer dan enkel een leerling. Zijn ervaringen brengt hij mee naar school. Vandaar dat de de school meer is dan een leerschool. Ze is ook een LEEFschool (leren kiezen, leren leren en emotionele groei).

  De leerlingbegeleider in het PXC  heeft enerzijds oog voor het welbevinden van de leerlingen op school door de coördinatie van de werkgroepen zoals de pestpreventie , drugpreventie, groepsvormingsdagen … . Anderzijds heeft hij ook oog voor de nood aan begeleiding van elke leerling afzonderlijk, zoals het begeleiden van leerlingvolgkaarten,  pestsituaties, studiekeuzebegeleiding, het persoonlijk onwel bevinden.

  Leerlingbegeleiding is dus de gemeenschappelijke noemer voor alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden en te vormen in hun persoonlijke, sociale en culturele context.