Nuttige info

Schoolreglement
Schoolvisie
Zorg voor leerlingen
 • In dit onderdeel volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van het schoolleven. In het algemeen kan men zeggen dat ze bedoeld zijn om de voorgenoemde doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken.

  Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat.

  Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels.

  Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken.

  Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken.

  Je kan het volledige schoolreglement hieronder downloaden.   

  Gezien wij van schoolbestuur veranderd zijn, zijn er wijzigingen m.b.t. het neerleggen van een klacht bij betwisting van de resultaten. Deze aanpassingen zijn te vinden in de bijlage hieronder.

  Downloads: schoolreglement

 • Pius X-College: een school op jongemensenmaat

  Het Pius X-College is een school op jongemensenmaat. Hier krijgt iedere jongere de ruimte om zijn talenten te ontplooien, zowel de theoretisch sterke als de meer praktisch ingestelde leerling. Daarom bieden we de drie onderwijsvormen aan: ASO, BSO en TSO. Met dit divers aanbod aan studierichtingen wil onze school een goede weerspiegeling van de samenleving zijn.

  Voor ons is een vlot en aangenaam persoonlijk contact in alle aspecten van het schoolgebeuren een belangrijke troef en focus. Op deze manier kunnen we bijdragen aan de opleiding én opvoeding van onze leerlingen. We nemen hen op sleeptouw met onze kennis, waarden en passies. We trachten daarbij voor élke jongere het verschil te maken en élke jongere te coachen naar volledige ontplooiing.

  Onze school wil de christelijke traditie op een eigentijdse manier waarmaken : we proberen de leerlingen te stimuleren in hun groei naar een sociaal geëngageerd leven, met oog voor andere culturen. Onze leerlingen worden aangemoedigd om taken samen succesvol uit te voeren. We begeleiden hen bij de ontwikkeling van hun eigen interesses en mogelijkheden, met respect voor verscheidenheid.

  Onze leerzorg is gebaseerd op twee principes. Enerzijds willen we een breed kader creëren waarin iedereen een passende ondersteuning kan vinden. Anderzijds bieden we, net omdat mensen sterk van elkaar verschillen, leerlingen met individuele noden ook begeleidingsovereenkomsten op hún maat aan. Deze begeleiding wordt intensief besproken met de leerling en zijn ouders, en is gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid.

  Ons gemotiveerd leerkrachtenteam streeft naar een moderne en efficiënte invulling van de lesmomenten. Technologie, maar ook werkvormen als projecten en integrale opdrachten worden daarbij maximaal ingezet. Werkplekleren, stages en studiekeuzebegeleiding helpen onze leerlingen hun weg naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs te vinden.

  Omdat we er van overtuigd zijn dat leren niet alleen op school gebeurt, bieden we onze leerlingen een waaier van buitenschoolse activiteiten. Via studiereizen en culturele uitstappen, sport en groepsvormende activiteiten, maar ook met buitenlandse reizen brengen we hen kennis en vaardigheden bij, net als een positief-kritische ingesteldheid en een brede kijk op de wereld.

  Wij willen als school blijven groeien en de nieuwe uitdagingen in het onderwijs en de samenleving aangaan. Het Pius X-College is klaar voor de toekomst!

 • Leerzorg

  Leerlingen verschillen in hun leerproces.  In onze lessen en bij evaluatiemomenten houden we daar  rekening mee.  Alle vakgroepen werken volgens een protocol dat garant staat voor een brede basiszorg voor alle leerlingen.

  Voor leerlingen met specifieke noden (bv. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, …) zoeken we graag uit welke extra ondersteunende maatregelen tijdens de lessen en/of evaluatiemomenten kunnen helpen.  We overleggen met ouders en leerling om een geïndividualiseerd begeleidingsplan met engagementsverklaring op te maken. 

  In de eerste plaats begeleiden klascoaches en vakleerkrachten de leerlingen in studiekeuze en in studievaardigheden, zoals leren leren en leren plannen. De werkgroepen leerzorg en studiekeuze ondersteunen extra bij enkele scharniermomenten.  Zo organiseert de werkgroep leerzorg sessies rond leren leren voor de derdejaars en biedt ze de vijfdejaars extra handvaten om grote hoeveelheden aan te pakken.  Zij brengen verschillende thema’s rond leren en leerzorg bij leerlingen, ouders en leerkrachten onder de aandacht. De werkgroep studiebegeleiding informeert de zesdejaars over het hoger onderwijs door o.a. een Start To Study – avond te organiseren

  Welbevinden

  Het welbevinden van de leerlingen staat in onze school centraal.  De twee klascoaches zijn de eerste aanspreekpersonen voor de leerlingen.  Zij luisteren naar kleine en grotere zorgen. Zij werken aan teambuilding en verbinding.  Verspreid over het schooljaar worden er verschillende individuele leerlingencontacten gepland waarbij de klascoaches een individueel functioneringsgesprek voeren met de leerlingen en peilen naar hun welbevinden.  Naast de klascoaches zijn ook de vakleerkrachten en secretariaatsmedewerkers steeds bereid  om te helpen.  Indien zij onvoldoende kunnen helpen en/of indien de leerling dat wil, spreken ze de leerlingenbegeleiding hierover aan.  De leerlingen en de ouders kunnen ook steeds rechtstreeks bij de leerlingenbegeleiding terecht.

  De opvolging van de leerlingen met zorg gebeurt door de cel leerlingenbegeleiding.  Dat uitgebreid zorgnetwerk bestaat uit de directie, leerlingbegeleiding, een secretariaatsmedewerker en het CLB.  

  We zoeken samen naar een betere weg.  Leerlingen met grotere problemen en zorgen volgen we individueel op en leiden we, indien nodig, naar gepaste hulpverlening. 

  Verschillende werkgroepen in onze school werken gerichte acties uit om het welbevinden van alle leerlingen te bevorderen, zoals het FeelGoodTeam, de werkgroepen preventie en mediawijsheid.