Leerlingen

Afspraken met Leerlingen

Gebruik fietsenrekken

Fietsen plaatst men in de fietsenrekken en nooit op de plaats van de bromfietsen of tegen de muur. De fietsen moeten steeds op slot zijn.

In- en uitgangen school (verdere informatie zie “Informatiebrochure”)

In- en uitgang Stationsstraat : voetgangers, auto’s personeel en auto’s leerlingen
In- en uitgang Collegestraat : voetgangers, fietsers, bromfietsers en leerlingen die met de auto gebracht worden

Belsignaal

Bij het tweede belsignaal moet men in de klas zijn.

Wanneer de leerling ’s morgens bij het tweede belsignaal nog niet in de klas is, gaat zij/hij bij aankomst steeds langs het secretariaat. De leerling ontvangt daar een briefje voor de leerkracht. Afhankelijk van het aantal keren dat men te laat is gekomen, krijgt de leerling een straf.

Wanneer de leerling op een ander moment te laat komt in de klas, zal de leerkracht het noteren in de schoolagenda.

Kleding en piercings

Kleding mag modisch zijn maar moet aangepast zijn aan het schoolgebeuren. Wanneer ze als storend wordt ervaren door directie of personeelsleden kunnen zij je daar op wijzen en verandering eisen.

Dit geldt ook voor het dragen van piercings; alleen één fijne piercing in het aangezicht is toegelaten.
Jassen worden steeds in de gang gehangen. Waardevolle voorwerpen neemt men wel mee in de klas.

In de school is het verboden te roken

Men brengt geen rookgerief mee naar school; wordt dit toch opgemerkt, dan wordt het onmiddellijk afgenomen.

Een leerling die op het schooldomein betrapt wordt op roken, blijft één van de volgende dagen een lesuur langer in de school en zal een aangepaste straf krijgen. Wordt een leerling voor een tweede maal betrapt, dan zal een zwaardere straf voorzien worden.

Gebruik van persoonlijke multimedia

Het gebruik van de gsm, Mp4 en ander technologisch "speelgoed" is enkel toegelaten in de polyvalente zaal, de hallen B/C en op de speelplaats en dit enkel tijdens de speeltijden. Gebruik buiten de speeltijden zal zwaar bestraft worden.

De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor gsm, Mp4 en ander elektronisch “speelgoed”.

Gebruik drankenautomaat/water

Drank en versnaperingen mogen enkel tijdens de voor- en namiddagspeeltijden en tijdens de middagpauze gekocht en verbruikt worden.

Afval moet men in de vuilnisbakken gooien; lege flesjes zet men terug in de bakken in hal C.
Indien men zich niet aan bovenstaande afspraken houdt, kunnen de automaten tijdelijk worden afgesloten.

Af en toe water drinken tijdens de les mag (doorzichtig flesje – niet op de bank plaatsen).

Plaatsen waar de leerlingen niet mogen komen tijdens de speeltijden

Achter de sporthal (uitzondering voor sportactiviteiten)
Achter blok B (uitzondering voor sportactiviteiten)
In de gangen van blok A/B (gelijkvloers + 1ste verdieping)
In de gangen van blok C (1ste + 2de verdieping - alleen naar secretariaat en leraarskamer)
Op de parking en bij de fietsenstalling


Tijdens de speeltijden mag men wandelen, sporten of op een bank zitten; in geen geval gaat men op de grond liggen.
Orde in de eetzaal

Om beurt één week

Eigen plaats opruimen, oprapen wat onder tafel ligt, afval sorteren,…

Boterhampapier of –dozen gebruiken (aluminiumfolie vermijden)
Ten laatste om 12.20u. verlaat men de eetzaal.

Buiten de school gaan eten

Leerlingen die in de school blijven eten, blijven altijd in de school! Een briefje van de ouders meebrengen om eens buiten de school te gaan eten, heeft dus geen zin.

Leerlingen van het 5de jaar mogen 1x en leerlingen van het 6de jaar mogen 3x per schooljaar in klasgroep en onder begeleiding van een leerkracht, buiten de school gaan eten. Zij moeten dit telkens melden bij de directie en op het secretariaat en zorgen dat zij om 12.45u. terug in de school zijn.

Verkoop van snoep is verboden! Bij vaststelling wordt dit afgenomen en volgt er een sanctie.
Na afwezigheid van meerdere dagen kan een leerling zijn notities bijwerken in de polyvalente zaal

Dit kan alleen tijdens de middagpauze.

Inhaaltoetsen

Dinsdag tijdens het 9de lesuur en dinsdag- en donderdagmiddag kunnen leerlingen die afwezig zijn geweest, inhaaltoetsen maken in lokaal C170.

Gebruik van klaslokalen tijdens de speeltijden of middagpauze

Indien men wil vergaderen of wil oefenen voor toneel,… kan dit alleen na afspraak met de betrokken leerkracht (die hierop controle houdt) en na verwittiging van het secretariaat.

In de computerklassen en OLC1/2 mag men nooit werken zonder begeleiding van een leerkracht informatica.

Groepswerken

Leerlingen kunnen donderdag tijdens het 8ste lesuur groepswerken maken in de school.
Inschrijven op het secretariaat tot woensdagmiddag (in totaal maximum 16 leerlingen).

Kopielokaal

Enkel na afwezigheid wegens ziekte, kunnen leerlingen tijdens de middagpauze kopieën laten maken in het kopielokaal. Hiervoor betalen zij 0,08 euro per afdruk. Vergeten of verloren nota's en cursussen worden in de school niet gekopieerd.

Leerlingen blijven tijdens de leswisseling in de klas en hangen niet uit de vensters
Onmiddellijk na de speeltijd en tijdens de lessen en leswisselingen gaat men niet naar het toilet zonder toelating van de leerkracht of secretariaatsmedewerker.
Het laatste lesuur doen de leerlingen orde in het klaslokaal waar men op dat ogenblik les heeft

Men laat geen boeken of ander gerief op de tafels, vensterbanken of grond liggen.
Men doet om beurt de orde en zet de stoelen op de tafels.

Afwezigheidsbriefjes leerlingen

Afwezigheidsbriefjes van de leerlingen worden de eerste dag na terugkomst in de speciaal daarvoor bestemde brievenbus (aan secretariaat blok C) gestopt of bij het afwezigheidsbriefje van de klas gelegd!

Bovenaan ieder afwezigheidsbriefje moeten duidelijk naam, voornaam en klas vermeld worden!

Briefjes van oudercontact, geld van kienkaarten,… worden tijdig afgegeven!
WIJ VERWACHTEN VAN AL ONZE LEERLINGEN DAT ZE BELEEFD ZIJN, ALGEMEEN NEDERLANDS PRATEN, RESPECT HEBBEN VOOR PERSONEN EN MATERIALEN EN DAT ZE STIPT EN ORDELIJK ZIJN!

HEB JE PROBLEMEN MET DEZE AFSPRAKEN DAN KAN JE ALTIJD MET OPMERKINGEN OF FRISSE IDEEEN TERECHT BIJ DE LEERINGENRAAD.